Вијести - преглед чланка

Нова организациона структура

од АС ФС РС

Овом Одлуком, утврђује се, организација и систематизација радних мјеста стално запослених лица у Савезу, у смислу организације, и описа послова које обављају у Савезу, као и потребне стручне оспособљености за обављање задатих послова запослених лица.

Стално запослена лица у Савезу запошљавају се у Административни секретаријат на основу Уговора о раду, а у складу са Законом о раду РС.

Лица која се ангажују за обављање хонорарних послова у оквиру Административног секретаријата ФС РС могу бити ангажовани по основу Уговора о дјелу или Уговора о привременим и повременим пословима.

Изузетно од овога уколико за неки од хонорарних послова ангажује правно лице са истим се закључује један од облика Уговора за извршене послове у складу са Законом о облигационим односима РС односно према доспијећу пристиглих рачуна по доспјећу обавеза.

На основу Одлуке, секције на сајту које описују организацију Савеза су ажуриране новим подацима и описима.

Иди назад