Сектор за такмичења и односе са јавношћу

Дејан Тодорић

Стручни сарадник

E-mail

Зоран Вујат

Стручни сарадник

E-mail

Жељко Гајић

Стручни сарадник

E-mail

Сектор за такмичења и односе са јавношћу

Лица запослена у сектору такмичења и односа са јавношћу имају статус стручних сарадника запослених на одговарајућим радним задацима, уз назнаку да лице задужено за послове односа са јавношћу има статус портпарола Савеза.
Сектор такмичења Савеза врши следеће послове и задатке:

 • стара се, да чланови Правних тијела и Комисија добију материјале за сједницу,
 • стара се о остваривању права и дужности чланова у вези са постављеним задужењима, питањима и иницијативама упућеним према правним тијелима и комисијама,
 • помаже предсједнику у организовању сједница правних тијела и Комисија и стара се о извршењу закључака и одлука Правних тијела и Комисија,
 • сарађује са клубовима, ИО и другим комисијама, те осталим органима Савеза
 • стара се о сарадњи клубова и стручних организација са Комисијама,
 • стара се о уредном, правовременом доношењу одлука и њиховом достављању надлежним субјектима,
 • стара се о вођењу записника на сједницама Правних тијела и Комисија,
 • припрема нацрте свих аката, одлука и закључака које доносе Правна тијела и Комисије,
 • води статистику везану за рад Правних тијела и Комисија и по потреби, исту доставља јавности.
 • врши техничке послове руковођења такмичењем,
 • вођење статистике везане за стална такмичења Савеза
 • врши израду службеног гласника, службених билтена и стручних публикација Савеза
 • врши послове обраде Уговора играча, као и Споразума о уступању и двојним регистрацијама, те обраду раскида истих, као и остале послове предвиђене Правилником о регистрацијама статусу и трансферу играча и клубова,
 • врши архивирање документације која је достављена органима и тијелима Савеза, као и документације коју је Савез отправио према другим субјектима,
 • пружа помоћ у ажурирању званичне веб презентације Савеза
 • помоћ и подршка члановима Савеза,
 • обавља остале послове према потребама Савеза, а која се односе на такмичење.

Портпарол

Портпарол обавља следеће послове и задатке

 • планира послове стратегије односа са јавношћу
 • врши комуникацију са медијима
 • ради на промовисању позитивног имиџа и бренда ФС РС
 • организује и руководи фудбалским догађајима кроз медије
 • припрема промотивне публикације (брошуре, календари, публикације и сл.)
 • објављује информације путем интернета и најављивања свих догађаја путем интернет портал
 • врши коресподенцију по примјеној електронској пошти на званичан имејл Савеза, а по налогу Генералног секретара и Руководиоца управљања секторима
 • предлаже програме за повећано медијско праћење ФС РС
 • издаје званична саопштења органа и тијела Савеза према медијима по налогу Генералног секретара
 • води прес конференције у организацији Савеза
 • остали задаци по налогу Генералног секретара и Руководиоца управqања Секторима