Сектор за финансије

Мира Поповић

E-mail

Сектор за финансије

 • Врши рачуноводствено књиговодствене послове за потребе Савеза
 • Координира планирањем и провођењем буџета Савеза заједсно са Генералним секретаром
 • Одговара за рационално и ефикасно трошење унутар буџетских оквира
 • Извјештава ИО ФС РС о периодичном билансу буџета, као и коначном билансу буџета
 • Сачињава средњорочни и годишњи програм рада Сектора
 • Води рачуна о исправности рачуноводствено књиговодствених послова, што укључује и сталне правне измјене у финансијском пословању
 • Одговара за праћење и контролу рокова обавезног плаћања статутарним тијелима и запосленима, посебно личног доходка, пореза, здравственог осигурања, и других облика законског плаћања
 • Разматра и даје приједлоге Генералном секретару за укључивање спонзорских и маркетиншких ангажмана дугих субјеката према Савезу и репрезентативним селекцијама Савеза,
 • Даје приједлоге инвестиционих улагања средстава Савеза за његове личне потребе и потребе чланица
 • води и одговара за Књигу улазних фактура савеза и прати рокове новчаних потраживања добављача од Савеза, те врши исплате према истима по одобрењу од стране Генералног секретара и Руководиоца управљања секторима
 • врши финансијске послове у смислу израде и достављања фактура клубовима за трошкове сталних такмичења Савеза (котизације,казне,таксе)
 • врши финансијске послове у смислу израде и достављања фактура Општинским и Подручним фудбалским савезима за трошкове регистрације играча и верификације и обраде Уговора играча
 • одговара и прати рокове и уплате клубова, Општинских – Подручних фудбалских савеза по издатим фактурама путем Књиге излазних фактура,
 • врши финансијске послове у смислу израде и достављања фактура према другим правним субјектима и води Књигу излазних фактура Савеза по истима,
 • врши обрачун, попуну и исплату путних налога за службена путовања свих органа и тијела Савеза, као и запослених лица у Савезу, у случају службених путовања запослених
 • води и одговара за Књигу путних налога
 • располаже и одговара за средства из благајне Савеза, обавезно поштујући Одлуку о благајничком максимуму
 • води и одговара за Књигу благајне
 • врши попуну финансијских образаца и исте доставља одговарајућим институцијама (банке, пореска управа, ревизорска тијела итд.) на плаћеање лично или путем електронског плаћања уз обавезну контролу и одобрење Генералног секретара
 • припрема нацрт акта реализације финансијског пословања Савеза, као и Буџета Савеза.
 • Одговара за финансијска средства савеза и раполаже истима уз обавезу поштивања Одлука колективни и инокосних органа Савеза
 • обавља све остале послове према потреби Савеза.