Мира Поповић

Технички секретар - благајник

E-mail

Технички секретар - благајник

Лице запослено као технички секретар – благајник задужено је за обављање следећих послова:

 • Технички секретар обавља административне послове за потребе Савеза.
 • врши пријем поште упућене Савезу путем пријемног протокола Савеза и исти доставља одговарајућим службама Савеза
 • врши отправку поште и аката, свих органа и тијела Савеза путем протокола отправљене поште Савеза
 • доставља матријале за сједницу Скупштине свим позванима путем препоручене поште
 • задужује се и располаже печатима Савеза, као и факсимилима овлаштених лица
 • задужује се за пријем странака које су најављене на пријем код предсједника, подпредсједника и генералног секретара Савеза
 • ажурира архивску документацију Савеза
 • врши курирске послове
 • врши набавку канцелариијског материјала за потребе Административног секретаријата
 • врши набавку осталог потребног према потребама Савеза
 • Обавља и друге послове и радне задатке према налогу Генералног секретара и ИО ФС РС, у оквиру и у складу са датим описом послова
 • води и одговара за Књигу улазних фактура савеза и прати рокове новчаних потраживања добављача од Савеза, те врши исплате према истима по одобрењу од стране Генералног секретара
 • врши обрачун, попуну и исплату путних налога за службена путовања свих органа и тијела Савеза, као и запослених лица у Савезу, у случају службених путовања запослених
 • води и одговара за Књигу путних налога
 • располаже и одговара за средства из благајне Савеза, обавезно поштујући Одлуку о благајничком максимуму
 • води и одговара за Књигу благајне
 • врши попуну финансијских образаца и исте доставља одговарајућим институцијама (банке, пореска управа, ревизорска тијела итд.) на плаћеање лично или путем електронског плаћања уз обавезну контролу и одобрење Генералног секретара
 • Одговара за финансијска средства савеза и раполаже истима уз обавезу поштивања Одлука колективни и инокосних органа Савеза
 • обавља све остале послове према потреби Савеза.

Технички секретар мора посједовати најмање средњу стручну спрему економског смјера и минимално пет (5) година радног искуства на истим или сличним пословима, као и да познаје рад на рачунару.