Организациона структура

У јулу 2019. године, усвојена је нова организациона структура Административног секретаријата Фудбалског савеза Републике Српске (АС ФС РС), као што је приказано на следећој слици:

Основну организациону јединицу Фудбалског савеза Републике Српске у смислу сталног професионалног административног апарата Савеза представља Административни секретаријат ФС РС, којим руководи Генерални секретар.

Организациону структуру Административног секретаријата ФС РС утврђује Генерални секретар ФС РС, те је представља ИО ФС РС као и све друге значајне измјене које се накнадно изврше у организационој структури.

ИО ФС РС на утврђени приједлог Генералног секретара ФС РС усваја коначну организациону структуру и систематизацију радних мјеста запослених у Административном секретаријату путем Одлуке коју усваја на начин утврђен Статутом ФС РС.

- Одлука о систематизацији радних мјеста запослених у ФС РС

Административни секретаријат

Основну организациону јединицу Фудбалског савеза Републике Српске у смислу сталног професионалног административног апарата Савеза представља Административни секретаријат ФС РС.

Административни секретаријат ФС РС којим руководи Генерални секретар ФС РС, чине

следећи одјели:

  • Одјел за такмичења, лиценцирања и односе са јавношћу
  • Одјел за судије и судијска питања
  • Одјел за правна тијела и правне послове

Административни секретаријат ФС РС поред поменутих Одјела чине и технички секретар – благајник Савеза, који је уз обавезу послова секретара задужен за благајну Савеза.

Поред стално запослених лица, у Административни секретаријат могу бити ангажована лица по основу Уговора о дјелу или неки други уговорни облик му складу са Законом, а у вези са пословима којима се баве одјели Административног секретаријата.

Појединости структуре, састава, задатака, обавеза и управљања сваким од наведених Одјела су прописане у следећим одредбама овог организационог приказа, у којима се истакнути главни задаци Одјела, обавезе, као и опис послова Одјела.

Административни секретаријат Савеза, сачињавају:

  • Генерални секретар, руководилац Административног секретаријата
  • Одјел за такмичења, лиценцирања и односе са јавношћу који обавља административне, стручне, организационе, финансијске и сличне послове за потребе Савеза и такмичења којима руководи Савез
  • Одјел за судије и судијска питања, обавља административне, стручне, финансијске, организационе и сличне послове за потребе Савеза и Комисије за судије и судијска питања ФС РС односно Комисије за судије ФС БиХ и УФСИ Подручја према указаним потребама
  • Одјел за правна тијела и правне послове Савеза, обавља административне, стручне, финансијске, организационе и сличне послове за потребе Савеза, Правних тијела савеза i правних послова савеза према указаној потреби.
  • Технички секретар – благајник Савеза, обавља административно техничке послове за потребе Генералног секретара и Административног секретаријата односно финансијско благајничке послове за потребе Административног секретаријата и Саваеза

 

Поред наведеног за потребе Административног секретаријата ФС РС могу се ангажовати по основу некога од уговорних облика у складу са Законом обезбјеђење, хигијена, финансијско рачуноводствене, информатичке, аудио и ТВ услуге, као и сви остали облици према указаној потреби Савеза и Адмиистративног секретаријата.

Сектори се формирају према следећем

Одјел за такмичења, лиценцирање и односе са јавношћу

Стручни сарадници

Секретари правних тијела и комисија ИО ФС РС

Портпарол

Одјел за судије и судијска питања

Стручни сарадник за судијска питања

Одјел за правна тијела и правне послове Савеза

Стручни сарадник

Технички секретар

Технички сарадник - благајник

Поред наведеног, могу се ангажовати:

- Обезбјеђење и хигијена (чувари, хигијеничари)

- Хонорарни сарадници (Администратор интернет презентације ФС РС, остали сарадници према потреби)