Дејан Тодорић

Стручни сарадник за сениорска такмичења

E-mail

Сектор за такмичења, лиценцирање и односе са јавношћу

Лица запослена у Одјелу за такмичења, лиценцирања и односе са јавношћу имају статус стручних сарадника запослених на одговарајућим радним задацима.

Одјел за такмичења, лиценцирања и односе са јавношћу Савеза врши следеће послове и задатке:стара се, да чланови надлежних Комисија добију материјале за сједницу,

 • стара се о остваривању права и дужности чланова у вези са постављеним задужењима, питањима и иницијативама упућеним према комисијама,
 • помаже предсједнику у организовању сједница Комисија и стара се о извршењу закључака и одлука Комисија,
 • припрема, спроводи и организује процес лиценцирања клубова
 • сарађује са клубовима, ИО и другим комисијама, те осталим органима Савеза
 • стара се о сарадњи клубова и стручних организација са Комисијама,
 • стара се о уредном, правовременом доношењу одлука у вези такмичења, процеса лиценцирања и њиховом достављању надлежним субјектима,
 • стара се о вођењу записника на сједницама Комисија,
 • припрема нацрте свих одлука и закључака које доносе надлежне Комисије,
 • води статистику везану за рад надлежних Комисија и по потреби, исту доставља јавности.
 • врши техничке послове руковођења такмичењем,
 • вођење статистике везане за стална такмичења Савеза
 • Опслужује репрезентативне селекције Савеза са аспекта администрације
 • врши припрему за израду службеног гласника, билтена и стручних публикација Савеза
 • врши послове обраде Уговора играча, као и Споразума о уступању, те обраду раскида истих, као и остале послове предвиђене Правилником о регистрацијама статусу и трансферу, играча и клубова ФС БиХ,
 • врши архивирање документације која је достављена органима и тијелима Савеза, као и документације коју је Савез отправио према другим субјектима,
 • пружа помоћ у ажурирању званичне веб презентације Савеза
 • Помоћ и подршка члановима Савеза,
 • обавља остале послове према потребама Савеза, а која се односе на такмичење.

У дијелу који се односи на послове односа са јавношћу

 • планира послове стратегије односа са јавношћу
 • врши комуникацију са медијима
 • ради на промовисању позитивног имиџа и бренда ФС РС
 • организује и руководи фудбалским догађајима кроз медије
 • припрема промотивне публикације (брошуре, календари, публикације и сл.)
 • објављује информације путем интернета и најављивања свих догађаја путем интернет портала и званичне ФБ странице
 • предлаже програме за повећано медијско праћење ФС РС
 • издаје званична саопштења органа и тијела Савеза према медијима по налогу Генералног секретара
 • остали задаци по налогу Генералног секретара

Стручни сарадник у Одјелу за такмичење, лиценцирање и односе са јавношћу мора посједовати најмање Високу стручну спрему – друштвеног смјера и минимално три (3) године радног искуства у друштвеној или спортској организацији,те треба познавати један од службених језика ФИФА и УЕФА, као и рад на рачунару.

Стручни сарадник за такмичења сениорског фудбала

Сви послови у домену сениорског фудбала који се односе на такмичења Прве, Других, Регионалних лига ФС РС, као и Купа ФС РС у смислу вођења и опслуживања Лига, обављања активности и послова у надлежности Такмичарске комисије ФС РС у својству секретара, те развоја фудбала уопште, као и остваривање комуникације и послова са ПФС и ОФС  

 • Секретара Комисије за спортску медицину ФС РС
 • Секретара Техничке комисије  ФС РС
 • Секретара Омладинских Репрезентативних селекција ФС РС

Стручни сарадник за такмичења омладинског, женског фудбала и футсала

Сви послови у домену омладинског и сениорског фудбала, као и футсала, који се односе на такмичења омладинског и женског фудбала односно футсала ФС РС, као и Купа ФС РС у смислу вођења и опслуживања Лига, обављања активности и послова у надлежности доле побројаних Комисија ИО ФС РС у својству секретара истих, те развоја фудбала и футсала уопште, као и остваривање комуникације и послова ПФС и ОФС

 • Секретара Комисије за мали фудбал ФС РС
 • Секретара Комисије за женски фудбал  ФС РС
 • Секретара Комисије за омладински фудбал ФС РС
 • Секретара Комисије за стадионе и безбједност на стадионима ФС РС
 • Секретара Омладинских Репрезентативних селекција ФС РС

Стручни сарадник за лиценцирање клубова и односе са јавношћу

Сви послови у домену и који се односе на процес лиценцирања клубова и обављања активности и послова у надлежности првостепене и другостепене Комисије за лиценцирање клубова у својству секретара истих, као и остваривање комуникације и послова ПФС и ОФС, те обављање послова предвиђених у дијелу који се односе на послове односа са јавношћу.

Врши послове фактурисања трошкова такмичења клубовима учесницима такмичења у организацији и надлежности ФС РС, као и трошкова произашлих према осталим чланицама ФС РС, те послова праћења наплате по издатим фактурама, као и даје маркетиншке приједлоге активности савеза и ради на остваривању истих.

 • Секретар Комисије за финансије  и маркетинг ФС РС
 • Секретар Комисије за медије ФС РС