Организациона структура

Организациона структура

У 2014. години, усвојена је нова организациона структура административног секретаријата Фудбалског савеза Републике Српске (АС ФС РС), као што је приказано на следећој слици:

Основну организациону јединицу Фудбалског савеза Републике Српске у смислу сталног професионалног административног апарата Савеза представља Административни секретаријат ФС РС, којим руководи Генерални секретар.

Организациону структуру Административног секретаријата ФС РС утврђује Генерални секретар ФС РС, те је представља ИО ФС РС као и све друге значајне измјене које се накнадно изврше у организационој структури.

ИО ФС РС на утврђени приједлог Генералног секретара ФС РС усваја коначну организациону структуру и систематизацију радних мјеста запослених у Административном секретаријату путем Одлуке коју усваја на начин утврђен Статутом ФС РС.

- Одлука о систематизацији радних мјеста запослених у ФС РС

Административни секретаријат

Основну организациону јединицу Фудбалског савеза Републике Српске у смислу сталног професионалног административног апарата Савеза представља Административни секретаријат ФС РС.

Административни секретаријат ФС РС који предводи Генерални секретар ФС РС, чине
три сектора :

  • Сектор за такмичење и односе са јавношћу
  • Сектор за судије и судијска питања
  • Сектор за финансије

Административни секретаријат ФС РС поред поменутих сектора, чине и Руководилац управљања секторима, те технички секретар Савеза.

Поред стално запослених лица, у Административни секретаријат могу бити ангажована лица по основу Уговора о дјелу, а у вези са пословима којима се баве сектори административног секретаријата.

Појединости структуре, састава, задатака, обавеза и управљања сваким од наведених сектора су прописане у следећим одредбама овог организационог приказа, у којима се истичу главни задаци сектора, обавезе, као и кључне улоге и опис послова сектора.

Административни секретаријат Савеза, сачињавају:

  • Генерални секретар, руководилац Административног секретаријата
  • Директор - руководилац - координатор управqања секторима, обавља послове руковођења, координације, организације, надгледања и оцјењивања рада подређених по секторима, те непосредно и сам ради у секторима
  • Сектор за такмичење, који обавља административне, стручне, организационе и сличне послове за потребе Савезаи такмичења којима руководи Савез
  • Сектор за судије и судијска питања, обавља административне, стручне, финансијске, организационе и сличне послове за потребе Савеза и Комисије за судије и судијска питања ФС РС и органа поменуте Комисије
  • Сектор за финансије, обавља финансијско књиговодствене послове за потребе Савеза.
  • Технички секретар Савеза, обавља административно техничке послове за потребе Генералног секретара и Администативног секретаријата

Сектори се формирају према следећем

Сектор за такмичење и односе са јавношћу

Стручни сарадници

Секретари правних тијела и комисија ИО ФС РС

Портпарол

Сектор за судије и судијска питања

Стручни сарадник за судијска питања

Сектор за финансије

Стручни сарадник

Благајник

Технички секретар

Поред наведеног, могу се ангажовати:

- Обезбјеђење и хигијена (чувари, хигијеничари)

- Хонорарни сарадници (Администратор интернет презентације ФС РС, остали сарадници према потреби)