Дејан Лукендић, генерални секретар ФС РС

Изабран на XXIII Сједници ИО ФС РС 28.04.2023.

Опште карактеристике

Генерални Секретар је носилац изборне функције у Савезу и руководилац Административног секретаријата, гдје представља Извршног директора.

Генералног Секретара именује Извршни Одбор искључиво на приједлог Предсједника Савеза, према утврђеним критеријима, и запошљава га у Савез у којем је везан Уговором о раду као професионално запослено лице у Савезу.

Одговоран је за обављање свих задатака Секретаријата као и за руковођење персоналом. Генерални секретар је одговорно лице за контролу и организацију вршена финасијских токова новца у смислу приспјелих обавеза плаћања Савеза према добављачима, и наплату средстава Савеза од других.   

Генерални Секретар предлаже Извршном Одбору састав административног секретаријата, те организацију и систематизацију запослених, као и доношење аката која се односе на рад овог органа.

Присуствује сједницама Скупштине, Извршног одбора, и других комисија, учествује у расправама у савјетодавном својству.

Генералног Секретара бира и разрјешава дужности Извршни Одбор.

Генерални секретар бира се на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Ближе одредбе о условима и критеријима за избор Генералног секретара одређује Извршни одбор ФС РС овом Одлуком.

Стручна спрема

Генерални секретар ФС РС мора посједовати најмање Високу стручну спрему – друштвеног смјера и минимално три (3) година радног искуства у спортској организацији, потребно је да познаје један од службених језика ФИФА и УЕФА, као и рад на рачунару.

Надлежности Генералног секретара

Надлежности Генералног секретара су следеће:

 • Брине се за законитост рада Савеза
 • Учествује у раду Скупштине, Извршног одбора и Комитета за хитна питања, без права гласа, те са предсједником координира рад ових тијела
 • Организује провођење Одлука Скупштине, Извршног одбора, Комитета за хитна питања, Предсједника, као и осталих одлука усвојених од стране органа тијела и комисија Савеза, те је одговоран за њихову реализацију.
 • Уз предсједника представља Савез у свим домаћим и међународним активностима
 • Управља у свим пословима која имају међународни карактер која имају међународни карактер, те је одговиран за комуникацију са ФС БиХ, чланицама Савеза, ФИФОМ и УЕФОМ.
 • Надзире све послове везане за наступ репрезентације, те је одговоран за њихово извршавање
 • Руководи упосленицима Административног секретаријата, координира извршење послова и задатака, подузима потребне мјере и одговоран је за рад и функционисање Административног секретаријата
 • Доноси опште и појединачне одлуке из области радних односа за запосленике Административног секретаријата
 • Подноси приједлог унутрашње организације Административног секретаријата, Предсједнику и ИО ФС РС
 • Помаже Предсједнику у праћењу рада, као и координирању рада комисија и правних тијела и органа Савеза
 • Помаже Предсједнику приликом доношења или измјена прописа Савеза
 • Подноси ИО ФС РС периодичне извјештаје о раду
 • Организује информисање јавности о раду Савеза
 • Доноси одговарајуће Одлуке у оквиру својих овласти
 • Обавља и друге послове које му повјере Предсједник и Извршни одбор ФС РС

Поред наведеног Генерални секретар је задужен за:

 • за израду и планирање годишњих Програма рада за Одјеле у сарадњи са подређеним особљем, те подноси их на усвајање ИО ФС РС
 • прати и контролише провођење и напредак реализације годишњег Програма рада, поготово у погледу остваривања програмских циљева и задатака.
 • Врши промоцију и надзор над свим такмичењима и фудбалским догађајима које организује ФС РС,
 • Прегледа и прелиминарно одобрава званичну документацију која спада у опис послова по секторима, те подноси исте ИО ФС РС на одобравање и доношење коначних одлука
 • Редовно извјештава Предсједника о важним питанима која се односе на рад по Одјелима
 • Присуствује и руководи организацијом репрезентативних утакмица селекција ФС РС било да се играју у земљи или иностранству
 • Организација и руковоеђење организацијом свих активности везаних за суђење у такмичењима која су у надлежности ФС РС
 • Присуствује едукативним семинарима у организацији ФС РС, ФС БиХ, УЕФА и ФИФА,
 • Прати путем техничког секретара - благајника хронологију измирења финанијских обавеза према добављачима, као и измирења финансијских потраживања Савеза према другим субјектима
 • Праћење издавања Фактура од стране Одјела за такмичење према чланицама и реализацију истих по трансакционим рачунима
 • Одговорна је особа за правно, професионално и етичко извршење цјелокупног обима послова по секторима под властитом одговорношћу
 • Руководилац је ресурса доступних и додијељених секторима на рационално кориштење и трошење, што се посебно односи на финансијске ресурсе
 • Предлагач програма и акција на унапређењу и развоју Административног секретаријата

Обавља и друге послове и радне задатке према налогу ИО ФС РС, у оквири у складу са датим описом послова

Генерални секретар је финансијски одговорно лице и финансијски налогодавац за располагање финансијским средствима ФС РС

Генерални секретар је одговоран за свој рад Предсједнику и Извршном одбору ФС РС

Одредбе око права, обавеза, захтјева и надлежности, као и избора и реизбора Генералног секретара, те осталих принципа рада утврђују се Одлукама и Правилницима о раду за ову област дефинисаних од стране ИО ФС РС, као и Уговором о раду.