Генерални секретар

Горан Ћејић, генерални секретар ФС РС

Горан Ћејић је рођен  20. августа 1975. године у Бањалуци.

Завршио је основну и средњу школу у Бањалуци, гдје је и дипломирао на Правном факултету.

Именован је за вршиоца дужности Генералног секретара ФС РС по Одлуци Извршног одбора на Сједници одржаној 10. новембра 2017. године, а у септембру 2018. године Извршни одбор га је потврдио на мјесту генералног секретара.

У ФС РС ради од 2001. године. Обављао је послове Секретара Прве и Друге лиге, те Секретара репрезентативних селекција. Од 2014. године је Руководилац управљања секторима Административног секретеријата ФС РС.

Учествује у раду сталних Комисија ФС РС и ФС БиХ. Редовни је предавач на семинарима делегата свих степени такмичења, као и семинарима регистрационих и ентитетских савеза.

Фудбалску каријеру је почео у ФК Напријед из Бањалуке, гдје је прошао све узрасне категорије. Актинва играчка каријера му је трајала 12 година, да би потом 15 година обављао дужности фудбалског судије. Судио је од најнижих рангова такмичења до Премијер лиге БиХ. Стекао је звање савезног инструктора за суђење. Тренутно обавља делегатску дужност у Премијер лиги БиХ. Посједује УЕФА "Ц" лиценцу.

Опште карактеристике

Генерални Секретар је носилац изборне функције у Савезу и руководилац Административног секретаријата, гдје представља Извршног директора.

Генералног Секретара именује Извршни Одбор искључиво на приједлог Предсједника Савеза, према утврђеним критеријима, и запошљава га у Савез у којем је везан Уговором о раду као професионално запослено лице у Савезу.

Одговоран је за обављање свих задатака Секретаријата као и за руковођење персоналом. Генерални секретар је одговорно лице за контролу и организацију вршена финасијских токова новца у смислу приспјелих обавеза плаћања Савеза према добављачима, и наплату средстава Савеза од других.   

Генерални Секретар предлаже Извршном Одбору састав административног секретаријата, те организацију и систематизацију запослених, као и доношење аката која се односе на рад овог органа.

Присуствује сједницама Скупштине, Извршног одбора, и других комисија, учествује у расправама у савјетодавном својству.

Генералног Секретара бира и разрјешава дужности Извршни Одбор.

Генерални секретар бира се на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Ближе одредбе о условима и критеријима за избор Генералног секретара одређује Извршни одбор ФС РС овом Одлуком.

Стручна спрема

Генерални секретар ФС РС мора посједовати најмање Високу стручну спрему – друштвеног смјера и минимално десет (10) година радног искуства у спортској организацији, потребно је да познаје један од службених језика ФИФА и УЕФА, као и рад на рачунару.

Надлежности Генералног секретара

Надлежности Генералног секретара су следеће:

 • Брине се за законитост рада Савеза
 • Учествује у раду Скупштине, Извршног одбора и Комитета за хитна питања, без права гласа, те са предсједником координира рад ових тијела
 • Организује провођење Одлука Скупштине, Извршног одбора, Комитета за хитна питања, Предсједника, као и осталих одлука усвојених од стране органа тијела и комисија Савеза, те је одговоран за њихову реализацију.
 • Уз предсједника представља Савез у свим домаћим и међународним активностима
 • Управља у свим пословима која имају међународни карактер која имају међународни карактер, те је одговиран за комуникацију са ФС БиХ, чланицама Савеза, ФИФОМ и УЕФОМ.
 • Надзире све послове везане за наступ репрезентације, те је одговоран за њихово извршавање
 • Руководи упосленицима Административног секретаријата, координира извршење послова и задатака, подузима потребне мјере и одговоран је за рад и функционисање Административног секретаријата
 • Доноси опште и појединачне одлуке из области радних односа за запосленике Административног секретаријата
 • Подноси приједлог унутрашње организације Административног секретаријата, Предсједнику и ИО ФС РС
 • Помаже Предсједнику у праћењу рада, као и координирању рада комисија и правних тијела и органа Савеза
 • Помаже Предсједнику приликом доношења или измјена прописа Савеза
 • Подноси ИО ФС РС периодичне извјештаје о раду
 • Организује информисање јавности о раду Савеза
 • Доноси одговарајуће Одлуке у оквиру својих овласти
 • Обавља и друге послове које му повјере Предсједник и Извршни одбор ФС РС

Поред наведеног Генерални секретар је задужен за:

 • за израду и планирање годишњих Програма рада за Одјеле у сарадњи са подређеним особљем, те подноси их на усвајање ИО ФС РС
 • прати и контролише провођење и напредак реализације годишњег Програма рада, поготово у погледу остваривања програмских циљева и задатака.
 • Врши промоцију и надзор над свим такмичењима и фудбалским догађајима које организује ФС РС,
 • Прегледа и прелиминарно одобрава званичну документацију која спада у опис послова по секторима, те подноси исте ИО ФС РС на одобравање и доношење коначних одлука
 • Редовно извјештава Предсједника о важним питанима која се односе на рад по Одјелима
 • Присуствује и руководи организацијом репрезентативних утакмица селекција ФС РС било да се играју у земљи или иностранству
 • Организација и руковоеђење организацијом свих активности везаних за суђење у такмичењима која су у надлежности ФС РС
 • Присуствује едукативним семинарима у организацији ФС РС, ФС БиХ, УЕФА и ФИФА,
 • Прати путем техничког секретара - благајника хронологију измирења финанијских обавеза према добављачима, као и измирења финансијских потраживања Савеза према другим субјектима
 • Праћење издавања Фактура од стране Одјела за такмичење према чланицама и реализацију истих по трансакционим рачунима
 • Одговорна је особа за правно, професионално и етичко извршење цјелокупног обима послова по секторима под властитом одговорношћу
 • Руководилац је ресурса доступних и додијељених секторима на рационално кориштење и трошење, што се посебно односи на финансијске ресурсе
 • Предлагач програма и акција на унапређењу и развоју Административног секретаријата

Обавља и друге послове и радне задатке према налогу ИО ФС РС, у оквири у складу са датим описом послова

Генерални секретар је финансијски одговорно лице и финансијски налогодавац за располагање финансијским средствима ФС РС

Генерални секретар је одговоран за свој рад Предсједнику и Извршном одбору ФС РС

Одредбе око права, обавеза, захтјева и надлежности, као и избора и реизбора Генералног секретара, те осталих принципа рада утврђују се Одлукама и Правилницима о раду за ову област дефинисаних од стране ИО ФС РС, као и Уговором о раду.